Iesniegumi

Rokasgrāmata komunikācijā ar policiju.

Likums par Policiju:

https://likumi.lv/ta/id/67957-par-policiju

Sods par MK noteikumu nepildīšanu: Policistam nav tiesības sodīt, jo tie ir pretrunā ar Satversmi. Likumu gan saeima pieņēma no 20.11.2020

4. pants. Policijas darbības tiesiskais pamats

Policijas darbības tiesiskais pamats ir Latvijas Republikas Satversme, starptautiskie līgumi, šis likums, citi Latvijas Republikas likumi un normatīvie akti, kā arī pašvaldību lēmumi, ja tie nav pretrunā ar Latvijas Republikas likumiem.

Komunikācija ar policistu:

  1. Ja policists prasa personas apliecinošos dokumentus, jaujautā pamatojumu un mērķi, kā arī sākiet veikt videoprotokolēšanu jeb filmēšanu, ja iebilst, nefilmējiet viņus tieši, bet informējiet, ka viena no cilvēka pamattiesībām ir taisnīga tiesa un jums ir tiesības uz pierādījumu vākšanu un tādēļ veiksiet videoprotokolēšanu. Ja vēlme variet paskaidrot, ka šo materiālu izmantosiet tiesā vai jebkurā citā likumīgā veidā pēc jūsu ieskatiem.  

Ja atbilde: personības noskaidrošanai, tad papildus jājautā, kādēļ ir jānoskaidro personība.

Ja atbilde būs aptuveni tāda: sakara ar to, ka jūs pārkapāt likumu vai administratīva pārkāpuma procesa uzsākšanai (protokola sastādīšana) pret jums. Tikai tāda gadījumā ir jāuzrāda personas apliecinošo dokumentu.

Ja nespēj norādīt pamatojumu un mērķi, tad nav pamats atklāt savu personību.

Pieprasiet policistam nosaukt savu vārdu, uzvārds, amats un dienesta vietu, kā arī jāuzrāda dienesta apliecība un pierakstīt tos. (kaut gan ar to viņam būtu jāsāk saruna).

2. Uzzināt no policista vai ir uzsākts administratīva pārkāpuma process.

Ja uzsākts, tad izteikt mutiski vai iedot rakstiski lūgumu( Lūguma sagataves forma) par lietas izskatīšanas atlikšanu un prasīt šo lūgumu izskatīt uzreiz( lūguma atteikums var balstīties tikai uz likuma normām, nevis es gribu, negribu man liekas, neliekas. Ja to atsaka, tad prasīt uz kādas likuma normas balstīts šis atteikums). Nocitējiet:

Likums par policiju 5. Pants:

Policija ar savu darbību nodrošina personu tiesību un brīvību ievērošanu. Šo tiesību un brīvību ierobežošana ir pieļaujama, tikai pamatojoties uz likumu un likumā noteiktajā kārtībā. Ikreiz, kad policijai nākas ierobežot personu tiesības un brīvības, policijas darbinieks sniedz tām paskaidrojumu, kurā pamato katru konkrēto ierobežojumu. Šādos gadījumos pēc personu pieprasījuma policijas darbiniekam jānosauc savs uzvārds, amats un dienesta vieta, kā arī jāuzrāda dienesta apliecība.

Policija dod iespēju aizturētajām un apcietinātajām personām realizēt tiesības uz juridisko palīdzību un, ja šīs personas vēlas, nekavējoties paziņo viņu atrašanās vietu ģimenei un darbavietas vai mācību iestādes administrācijai. Policija nodrošina aizturēto un apcietināto personu veselības aizsardzību, veic neatliekamus pasākumus medicīniskās palīdzības sniegšanai un šo personu īpašuma aizsardzībai.

3. Paprasīt policistam vai jūs esiet aizturēts vai brīvs?

Ja aizturēts, tad prasīt kāds ir aizturēšanas nolūks, prasīt sastādīt aizturēšanas protokolu un paziņot par aizturēšanu kādai jums zināmai personai.

Ja brīvs, tad jums nav pienākums turpināt komunikāciju ar policistu, atvadieties un dodieties savās gaitās.

Jebkuru iesniegumu vai lūgumu variet izteikt mutiski: Iesniegumu likums, 3. Pants, 3 daļa.

(3) Iesniegumu var iesniegt rakstveidā, elektroniskā veidā vai izteikt mutvārdos. Mutvārdos izteiktu iesniegumu, ja nepieciešams, privātpersonas klātbūtnē noformē rakstveidā un izsniedz tā kopiju iesniedzējam.

Iesniegumu likums:

https://likumi.lv/ta/id/164501-iesniegumu-likums

Protams, katram ieteiktu palasīt:

Likums par policiju:

https://likumi.lv/ta/id/67957-par-policiju

Sevišķi 5. un 6. Pantu., kā arī

II nodaļa
POLICIJAS DARBINIEKA PIENĀKUMI

Administratīvā procesa likumu( nesen gan to mainīja, lai vēl vairāk ierobežotu pilsoņu brīvības):

https://likumi.lv/ta/id/55567-administrativa-procesa-likums

Sagatave apliecinājumam, ka amatpersona uzņemas atbildību par veselības sekām, kas var rasties maskas nēsāšanas rezultātā.